‎دربارهٔ جواد پارسای

جانداران به جز جنبش و ج­ا به جا شدن، دارای این توانش نیز ه­ستند که احساسات و خواسته‌های خود را با همنوعان خود در میان بگذارند. برقراری این رابطه و بیان احساسات و خواسته‌ها، به یاری آواها و جنبش برخی از اندام‌ها صورت میگیرد. انسان، نیز از این قاعده برکنار نیست، بلکه دارای بیشترین توانش… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

زمانی که نزدیک به یک دهه، زیر دست دوست گرامی یاد خانم ماری شیبانی، خدمتگزار موزه‌های ایران بودم؛ فرزانه‌دوستی از کشور چک، پروفسور یلینک، پیشنهادی داد بر این مبنا که، حرفه‌ها و صنایع کوچک کوچه و بازار را که به سبب هجوم تکنولوژی از راه رسیده در حال ناپدیدی هستند، ثبت و ضبط کنیم. راهی… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی