‎دربارهٔ کاظم ابهری

در سال‌های اخیر که نوروز کاربُردی جهان شمول تر و فراگیرتر از پیش یافته و کم کم به گونه‌ی یک کلیدواژه‌ی ایرانی از سوی مردم دیگر کشورها شناخته شده و وارد ِ فرهنگ ِ زبان‌های بزرگ جهانی و نیز زبانزد ِ بسیاری از مردم جهان و کارگزاران نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی گردیده است،… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی