‎دربارهٔ محمدتقی بهار

زبان ایرانی دانشمندان زبان‌شناس برآنند که زبان‌های امروزی دنیا بر سه بخش است: نخست – بخش یک هجایی (یک سیلابی) و این قسم زبان‌ها را زبان‌های ریشگی نامند، زیرا لغات این زبان‌ها تنها یک ریشه است که به اول یا آخر آن هجاهایی نیفزوده‌اند. زبان چینی، آنامی‌و سیامی‌را از این دسته می‌دانند، در زبان‌های ریشگی… ادامه»

1
‏‎هم‌رسانی

ما باید بدانیم که از نژاد یک ملت متمدنی بوده و هستیم، و یکی از آثار تمدن ما زبان ماست. متاسفم که هنوز لغات فارسی که در کتب و اشعار و در نزد صنعتگران و پیشه‌وران و برزگران ایران امانت مانده است، جمع نشده و فرهنگ خوبی فراهم نیامده است و همچنین در صرف و… ادامه»

1
‏‎هم‌رسانی