‎دربارهٔ رستم جمشیدی

(فرهنگستان و چالش هایِ مربوط به واژه‌سازی، همراه با بحثی دربارهء “موشک” و “رزمایش”) برخی از روی ساده دلی می‌پندارند که سنت ِ وضع ِ واژه‌های نو و ایستادگی در برابر ِ رواج و نفوذ ِ واژگان ِ بیگانه در زبان پارسی عمری به کوتاهی ِ عمر ِ فرهنگستانِ ایران دارد، اما باید بدانیم که… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی