,

ارتباطات و تبادلات زبان‌شناسی میان ملل مختلف همیشه بر جنبه‌های مختلف علمی تاثیرگذار بوده و موجب تشویق زبان‌شاسان نیز می‌شود و همچنین از ارتباطات معنوی میان اقوام دوردست مانند ایرانیان و صرب‌ها به شیوه‌ای خاص سخن می‌گوید. غالبا مشترکات لغوی بهترین و موثق‌ترین شاخص این گونه ارتباطات است. برای پی‌بردن به نحوه و چگونگی تاثیر… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی