«… اشعه نور همیشه به خط مستقیم حرکت می‌کند چون شعاع وارد بر سطح مستوی مصقول (عکاشه) شود بدو جزء قسمت گردیده یکی منعکس می‌شود و به همان فضای نخستین بر می‌گردد و دیگری منکسر می‌شود در صورتی‌که سطح مکان در دو شعاع مشف باشد و از آن به فضای دوم عبور می‌کند و اگر… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

واژه‌گزینی، بنا بر اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از جمله وظایف فرهنگستان است. شورای فرهنگستان به‌حکم وظیفه‌ای که در امر واژه‌گزینی بر عهده دارد، از همان نخستین جلسات این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و لازم دید که پیش از انتخاب و وضع کند تا مبنا و میزان «اصول و ضوابطی»،… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

(فرهنگستان و چالش هایِ مربوط به واژه‌سازی، همراه با بحثی دربارهء “موشک” و “رزمایش”) برخی از روی ساده دلی می‌پندارند که سنت ِ وضع ِ واژه‌های نو و ایستادگی در برابر ِ رواج و نفوذ ِ واژگان ِ بیگانه در زبان پارسی عمری به کوتاهی ِ عمر ِ فرهنگستانِ ایران دارد، اما باید بدانیم که… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی