مقدمه: آموزش زبان فارسی اکنون با اهداف متفاوتی در سراسر دنیا جریان دارد. عده‌ای برای آشنایی با فرهنگ ایران به یادگیری زبان فارسی می‌پردازند و زبان برای آنها به عنوان بخش مهمی از فرهنگ اهمیت دارد. عده‌ای نیز با رویکردهای زبان‌شناسانه به بررسی فارسی می‌پردازند و عدۀ دیگری هم به دلیل علاقه به ادبیات فارسی… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

عده زیادی از دانش‌آموزان مدارس فارسی در آمریکا یا اصلاً فارسی حرف نمی‌زنند و یا در حد خیلی ابتدایی به فارسی صحبت مى‌کنند. مخلوط کردن این دسته از دانش‌آموزان با دانش‌آموزانی که فارسی را به خوبی صحبت می‌کنند و گذاشتن برنامه یکسان برای انها نه تنها نیاز خاص آنها را نادیده می‌گیرد بلکه علاقه به… ادامه»

1
‏‎هم‌رسانی

جانداران به جز جنبش و ج­ا به جا شدن، دارای این توانش نیز ه­ستند که احساسات و خواسته‌های خود را با همنوعان خود در میان بگذارند. برقراری این رابطه و بیان احساسات و خواسته‌ها، به یاری آواها و جنبش برخی از اندام‌ها صورت میگیرد. انسان، نیز از این قاعده برکنار نیست، بلکه دارای بیشترین توانش… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی

بدون تردید یکی از هدف‌های مهم گسترش زبان فارسی (گسترش در مفهوم کمی و کیفی)، افزایش تسلط فارسی زبانان به زبانی است که به کار می‌برند: تسلط بیشتر، یعنی توانایی به کار بردن زبان در موقعیت‌های اجتماعی پیچیده‌تر و متنوع‌تر. هر چه تسلط به زبان مادری بیشتر باشد، موفقیت فرد در زندگی اجتماعی بیشتر و… ادامه»

0
‏‎هم‌رسانی